Basic informations:

Title:

Regulamin - Sztuki Walki w Krakowie

Description:

1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu w tym zamieszczania informacji., 2. Wła¶cicielem i redakcj± serwisu jest Roman Cupry¶, 3. Celem serwisu jest informowanie użytk

Keywords:

sztuki walki, krakow, treningi, szkoły walki, karate, jiu-jitsu, judo, kickboxing, samoobrona, boks, kung-fu, krav maga, combat


Text on your page:

strona g??wna baza klub?w zg?oszenie reklama aktualno?ci partnerzy pole? znajomemu regulamin kontakt zg?o? sw?j klub pozw?l znale?? tw?j klub. ta opcja umo?liwi ci dodanie twojego klubu i prowadzonych przez ciebie zaj??. nasi partnerzy nasi partnerzy regulamin strona g??wna > regulamin1. niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu w tym zamieszczania informacji. 2. w?a?cicielem i redakcj? serwisu jest roman cupry?3. celem serwisu jest informowanie u?ytkownik?w internetu o mo?liwo?ci uczestnictwa w zaj?ciach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez kluby, zrzeszenia i inne podmioty zajmuj?ce si? propagowaniem szeroko rozumianych sztuk i sport?w walki. 4. procedura zamieszczania informacji informacje przesy?ane do redakcji nie mog? by? anonimowe. redakcja wymaga od przesy?aj?cych informacj? uzupe?nienia poszczeg?lnych danych kontaktowych, kt?re pozwol? innym u?ytkownikom internetu na kontakt z organizatorem zaj??. tym samym organizator zaj?? wyra?a zgod? na przetwarzanie swoich danych i udost?pnianie ich osobom odwiedzaj?cym serwis organizator zaj?? zwi?zany ze sztukami lub sportami walki, chc?cy zamie?ci? informacj? o prowadzonych przez siebie zaj?ciach winien wype?ni? formularz zg?oszeniowy lub przes?a? do redakcji informacj? drog? mailow?. w formularzu nale?y poda? dane: dyscyplina nazwa klubu prowadz?cego adres zaj?? godzina zaj?? prowadz?cy zaj?cia/osoba odpowiedzialna (nazwisko i pierwsza litera imienia) opcja zaj?cia tylko dla dzieci ewentualnie link do strony organizatora zaj?? programy partnerskie, z kt?rych mo?na korzysta? podczas uczestnictwa w zaj?ciach informacje w serwisie pojawi? si? po weryfikacji danych przez redakcj? serwisu. zamieszczone informacje musz? odpowiada? stanowi faktycznemu. 5. organizator zaj?? ponosi odpowiedzialno?? za aktualno?? danych. w przypadku zmiany stanu faktycznego (godziny, miejsca zaj?? itp.) organizator zaj?? powinien zg?osi? ten fakt do redakcji przez formularz rejestracyjny lub drog? mailow?. informacje pozostan? widoczne dla u?ytkownik?w serwisu do czasu wprowadzenia zmian. redakcja serwisu nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za brak aktualno?ci danych. 6. zamieszczenie powy?szych informacji w serwisie jest bezp?atne.7. redakcja ma prawo do wprowadzania dodatkowych opcji p?atnych, na odr?bnych warunkach. 8. zabrania si? zamieszczania w og?oszeniach wszelkich opis?w, plik?w, zdj??, znak?w graficznych, do kt?rych organizator zaj?? nie posiada praw autorskich. 9. przez fakt zamieszczenia w serwisie informacji zawieraj?cej zdj?cia, znaki graficzne, opisy itd. zgodne z tre?ci? niniejszego regulaminu, organizator zaj?? o?wiadcza, ?e posiada wzgl?dem nich prawa autorskie i udziela redakcji licencji do ich wykorzystywania. 10. umieszczaj?c informacj? w serwisie organizator zaj?? zobowi?zany jest zadba?, by tre?? danej informacji by?a prawdziwa, rzetelna, a tak?e zgodna z powszechnie obowi?zuj?cymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a tak?e normami moralno – etycznymi. 11. redakcja zastrzega sobie prawo do odm?wienia publikacji informacji bez podania przyczyny. 12. organizator zaj?? przez zamieszczenie informacji udziela redakcji pe?nomocnictwa do promowania jego zaj?? za po?rednictwem niniejszego serwisu.. 13. rejestruj?c si? w serwisie organizator zaj??, winien w stosownym formularzu, opisanym w pkt. 4 lub mailu poda? niezb?dne dane. podane w formularzu dane osobowe b?d? przetwarzane przez redakcj?, zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla cel?w realizacji i ?wiadczenia us?ug zwi?zanych z korzystaniem z serwisu. organizator zaj?? ma prawo do wgl?du do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. 14. organizator zaj?? przesy?aj?cy informacje, ponosi wszelk? odpowiedzialno?? za ich tre??, w szczeg?lno?ci za prawdziwo??, rzetelno??, a tak?e ich zgodno?? z powszechnie obowi?zuj?cymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno – etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. 15. redakcja zastrzega sobie prawo do niezamieszczania informacji o charakterze sprzecznym prawem, sprzecznymi z dobrymi obyczajami, z normami spo?ecznymi lub obra?liwymi. 16. zabrania si? podmiotom trzecim kopiowania lub powielania zawartych w serwisie informacji lub ich element?w (tak?e zdj?? i ilustracji), a tak?e korzystania z nich w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji. wszelkie elementy strony www, elementy graficzne i rozwi?zania serwisu, podlegaj? ochronie prawnej pod k?tem praw autorskich. 17. w przypadku stwierdzenia naruszenia punktu powy?ej, przez podmioty trzecie, redakcja podejmie wszelkie kroki, w tym na drodze post?powania s?dowego, celem ochrony interesu redakcji. 18. organizator zaj?? wyra?a zgod? na umieszczanie przez redakcj? w dowolnym miejscu na stronie, wszelkiego rodzaju og?osze?, reklam oraz informacji dotycz?cych produkt?w lub us?ug podmiot?w wsp?pracuj?cych z redakcj?. 19. zabrania si? organizatorom zaj?? w tym osobom dzia?aj?cym na ich zlecenie wszelkich dzia?a? powoduj?cych zmiany w sposobie dzia?ania serwisu. 20. redakcja zachowuje prawo do moderowania tre?ci wysy?anych przez organizatora zaj??. moderacja odbywa si? przez zmian? przes?anych tre?ci w spos?b dostosowuj?cy je do standard?w serwisu. 21. redakcja dok?ada stara?, aby weryfikowa? przesy?ane informacje, jednak nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za podszywanie si? przez podmioty trzecie pod organizator?w zaj??. 22. redakcja nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci wzgl?dem odwiedzaj?cych serwis za tre?? i rzetelno?? i aktualno?? informacji. brak aktualno?ci lub kompletno?ci informacji nie mo?e by? przedmiotem jakichkolwiek roszcze? wzgl?dem redakcji. 23. redakcja nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za sytuacje, w kt?rych odwiedzaj?cy serwis, w wyniku skorzystania z danej informacji dozna? jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu lub mieniu lub w jego prze?wiadczeniu zosta? wprowadzony w b??d. 24. redakcja oraz organizator zaj??, wy??czaj? w stosunkach pomi?dzy sob? wszelk? ewentualn? odpowiedzialno?? redakcji za szkod? spowodowan? prawid?owym lub nieprawid?owym dzia?aniem lub brakiem dzia?ania serwisu, w szczeg?lno?ci odpowiedzialno?? za szkody wynik?e na skutek dzia?ania szkodliwego oprogramowania lub plik?w typu cookies. 25. zabrania si? dzia?a? faktycznie lub potencjalnie utrudniaj?cych lub uniemo?liwiaj?cych prawid?owe dzia?anie serwisu, tak?e dzia?a? maj?cych negatywny wp?yw na wizerunek i dobre imi? serwisu. 26. redakcja uprawniona jest do czasowych przerw w ?wiadczeniu us?ug zwi?zanych z funkcjonowaniem serwisu, co mo?e objawia? si? przerwami w ich funkcjonowaniu. przerwy te spowodowane mog? by? pracami konserwacyjnymi. 27. informacje przes?ane przez organizator?w zaj?? s? publikowane bez ogranicze? czasowych pod warunkiem, ?e ich tre?? b?dzie aktualizowana tak cz?sto jak faktycznie zachodzi? b?d? zmiany. informacje, kt?rych tre?? nie jest potwierdzana lub aktualizowana co najmniej raz w okresie kolejnych 12 miesi?cy mog? zosta? uznane przez redakcj? jako nieaktualne i usuni?te. 28. zabrania si? wielokrotnego zamieszczania przez jednego organizatora zaj?? tej samej informacji 29. redakcja zastrzega sobie prawo przyporz?dkowania informacji do w?a?ciwej kategorii w ramach serwisu, bior?c pod uwag? kryteria stosowane przez sportowe fora dyskusyjne. 30. prawid?owo wprowadzone informacj? zostan? umieszczone w serwisie najp?niej w ci?gu 24 godzin od weryfikacji danych. 31. korzystanie z serwisu jest dobrowolne. 31. regulamin niniejszy mo?e by? zmieniany przez w?a?ciciela serwisu. aikido krak?w, brazylijskie jiu-jitsu krak?w, boks krak?w, capoeira krak?w, fma krak?w, hapkido krak?w, inne krak?w, ju-jutsu krak?w, judo krak?w, karate krak?w, kick-boxing/k1 krak?w, krav maga krak?w, kung fu krak?w, mma krak?w, muay thai krak?w, sambo krak?w, samoobrona krak?w, taekwondo krak?w, zapasy krak?wsztuki/sporty walki - bie?an?w/prokocim krak?w, sztuki/sporty walki - bie?czyce krak?w, sztuki/sporty walki - bronowice krak?w, sztuki/sporty walki - czy?yny krak?w, sztuki/sporty walki - d?bniki krak?w, sztuki/sporty walki - grzeg?rzki krak?w, sztuki/sporty walki - krowodrza krak?w, sztuki/sporty walki - ?agiewniki krak?w, sztuki/sporty walki - mistrzejowice krak?w, sztuki/sporty walki - nowa huta krak?w, sztuki/sporty walki - podg?rze krak?w, sztuki/sporty walki - podg?rze duchackie krak?w, sztuki/sporty walki - pr?dnik czerwony krak?w, sztuki/sporty walki - pr?dnik bia?y krak?w, sztuki/sporty walki - stare miasto krak?w, sztuki/sporty walki - swoszowice krak?w, sztuki/sporty walki - wzg?rza krzes?awickie krak?w, sztuki/sporty walki - zwierzyniec krak?w copyright © 2012 wykonanie website

Words density analysis:

Numbers of all words: 1118

One word
nie - 4.83% (54)
krak?w - 3.31% (37)
krak?w, - 3.13% (35)
serwis - 2.5% (28)
zaj?? - 2.24% (25)
lub - 2.06% (23)
praw - 1.88% (21)
sztuk - 1.79% (20)
walki - 1.79% (20)
organizator - 1.79% (20)
pod - 1.7% (19)
przez - 1.61% (18)
ich - 1.61% (18)
sztuki/sporty - 1.61% (18)
serwisu - 1.61% (18)
informacji - 1.34% (15)
redakcja - 1.16% (13)
si? - 1.16% (13)
raz - 0.89% (10)
tak - 0.89% (10)
redakcji - 0.81% (9)
jest - 0.81% (9)
regulamin - 0.72% (8)
oraz - 0.72% (8)
informacje - 0.72% (8)
danych - 0.72% (8)
serwisu. - 0.63% (7)
serwisie - 0.63% (7)
redakcj? - 0.54% (6)
dane - 0.54% (6)
tak?e - 0.54% (6)
klub - 0.54% (6)
prawo - 0.54% (6)
fakt - 0.54% (6)
ponosi - 0.54% (6)
serwisu, - 0.45% (5)
zabrania - 0.45% (5)
formularz - 0.45% (5)
tre?? - 0.45% (5)
zaj?cia - 0.45% (5)
zamieszczania - 0.45% (5)
informacj? - 0.45% (5)
by? - 0.45% (5)
tym - 0.36% (4)
zaj??. - 0.36% (4)
niniejszego - 0.36% (4)
jak - 0.36% (4)
kt?rych - 0.36% (4)
odpowiedzialno?? - 0.36% (4)
bez - 0.36% (4)
odpowiedzialno?ci - 0.36% (4)
sobie - 0.36% (4)
?adnej - 0.36% (4)
tre?ci - 0.27% (3)
brak - 0.27% (3)
korzystania - 0.27% (3)
prawa - 0.27% (3)
wzgl?dem - 0.27% (3)
dzia?a? - 0.27% (3)
zastrzega - 0.27% (3)
redakcji. - 0.27% (3)
jego - 0.27% (3)
aktualno?ci - 0.27% (3)
us?ug - 0.27% (3)
wszelkie - 0.27% (3)
normami - 0.27% (3)
nowa - 0.27% (3)
kontakt - 0.27% (3)
partnerzy - 0.27% (3)
regulaminu - 0.27% (3)
dzia?ania - 0.27% (3)
mo?e - 0.27% (3)
zwi?zany - 0.27% (3)
zaj?ciach - 0.27% (3)
przerw - 0.27% (3)
podmioty - 0.27% (3)
dla - 0.27% (3)
organizatora - 0.27% (3)
odwiedzaj?cy - 0.27% (3)
formularzu - 0.27% (3)
godzin - 0.27% (3)
zmiany - 0.27% (3)
danych. - 0.27% (3)
winien - 0.27% (3)
stanowi - 0.27% (3)
mog? - 0.27% (3)
informacje, - 0.27% (3)
zostan? - 0.18% (2)
zdj?? - 0.18% (2)
szczeg?lno?ci - 0.18% (2)
wszelk? - 0.18% (2)
zwyczajami - 0.18% (2)
etycznymi - 0.18% (2)
aktualizowana - 0.18% (2)
sprzecznym - 0.18% (2)
?wiadczeniu - 0.18% (2)
pr?dnik - 0.18% (2)
organizator?w - 0.18% (2)
korzystanie - 0.18% (2)
trzecie - 0.18% (2)
rzetelno?? - 0.18% (2)
maga - 0.18% (2)
zosta? - 0.18% (2)
prawid?owym - 0.18% (2)
plik?w - 0.18% (2)
31. - 0.18% (2)
czasowych - 0.18% (2)
graficzne - 0.18% (2)
reklam - 0.18% (2)
podg?rze - 0.18% (2)
faktycznie - 0.18% (2)
dzia?anie - 0.18% (2)
elementy - 0.18% (2)
wszelkich - 0.18% (2)
zgod? - 0.18% (2)
wyra?a - 0.18% (2)
przesy?ane - 0.18% (2)
inne - 0.18% (2)
swoich - 0.18% (2)
osobom - 0.18% (2)
strony - 0.18% (2)
poda? - 0.18% (2)
mailow?. - 0.18% (2)
drog? - 0.18% (2)
uczestnictwa - 0.18% (2)
internetu - 0.18% (2)
prowadzonych - 0.18% (2)
klubu - 0.18% (2)
opcja - 0.18% (2)
g??wna - 0.18% (2)
nasi - 0.18% (2)
niniejszy - 0.18% (2)
u?ytkownik?w - 0.18% (2)
celem - 0.18% (2)
informacji. - 0.18% (2)
weryfikacji - 0.18% (2)
aktualno?? - 0.18% (2)
moralno - 0.18% (2)
postanowieniami - 0.18% (2)
przepisami - 0.18% (2)
miejscowymi - 0.18% (2)
– - 0.18% (2)
zaj??, - 0.18% (2)
zwi?zanych - 0.18% (2)
ochronie - 0.18% (2)
dnia - 0.18% (2)
b?d? - 0.18% (2)
obowi?zuj?cymi - 0.18% (2)
powszechnie - 0.18% (2)
strona - 0.18% (2)
zamieszczenie - 0.18% (2)
ten - 0.18% (2)
przypadku - 0.18% (2)
posiada - 0.18% (2)
autorskich. - 0.18% (2)
danej - 0.18% (2)
udziela - 0.18% (2)
nich - 0.18% (2)
przesy?aj?cy - 0.18% (2)

Two words phrases

sztuki/sporty walki - 1.61% (18)
walki - - 1.61% (18)
krak?w, sztuki/sporty - 1.52% (17)
organizator zaj?? - 1.16% (13)
w serwisie - 0.63% (7)
prawo do - 0.45% (5)
zabrania si? - 0.45% (5)
nie ponosi - 0.36% (4)
a tak?e - 0.36% (4)
ponosi ?adnej - 0.36% (4)
przez redakcj? - 0.36% (4)
?adnej odpowiedzialno?ci - 0.36% (4)
odpowiedzialno?ci za - 0.27% (3)
sobie prawo - 0.27% (3)
serwisu jest - 0.27% (3)
zastrzega sobie - 0.27% (3)
niniejszego regulaminu - 0.27% (3)
zamieszczania informacji - 0.27% (3)
do redakcji - 0.27% (3)
korzystania z - 0.27% (3)
z serwisu - 0.27% (3)
redakcja zastrzega - 0.27% (3)
organizatora zaj?? - 0.27% (3)
z normami - 0.18% (2)
si? przez - 0.18% (2)
– etycznymi - 0.18% (2)
w przypadku - 0.18% (2)
przez podmioty - 0.18% (2)
wyra?a zgod? - 0.18% (2)
redakcja nie - 0.18% (2)
zwi?zanych z - 0.18% (2)
?e ich - 0.18% (2)
miejscowymi przepisami - 0.18% (2)
- podg?rze - 0.18% (2)
brak aktualno?ci - 0.18% (2)
mo?e by? - 0.18% (2)
tre?ci w - 0.18% (2)
normami moralno - 0.18% (2)
si? po - 0.18% (2)
weryfikacji danych - 0.18% (2)
serwisie informacji - 0.18% (2)
i udziela - 0.18% (2)
w zaj?ciach - 0.18% (2)
w formularzu - 0.18% (2)
uczestnictwa w - 0.18% (2)
zaj?? wyra?a - 0.18% (2)
zgod? na - 0.18% (2)
drog? mailow?. - 0.18% (2)
powszechnie obowi?zuj?cymi - 0.18% (2)
oraz miejscowymi - 0.18% (2)
winien w - 0.18% (2)
us?ug zwi?zanych - 0.18% (2)
ma prawo - 0.18% (2)
z powszechnie - 0.18% (2)
organizator zaj??, - 0.18% (2)
udziela redakcji - 0.18% (2)
przepisami prawa - 0.18% (2)
oraz postanowieniami - 0.18% (2)
strona g??wna - 0.18% (2)
obowi?zuj?cymi oraz - 0.18% (2)

Three words phrases

sztuki/sporty walki - - 1.61% (18)
krak?w, sztuki/sporty walki - 1.52% (17)
ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci - 0.36% (4)
nie ponosi ?adnej - 0.36% (4)
redakcja zastrzega sobie - 0.27% (3)
normami moralno – - 0.18% (2)
organizator zaj?? wyra?a - 0.18% (2)
walki - pr?dnik - 0.18% (2)
walki - podg?rze - 0.18% (2)
ma prawo do - 0.18% (2)
sobie prawo do - 0.18% (2)
w serwisie informacji - 0.18% (2)
8. zabrania si? - 0.18% (2)
wyra?a zgod? na - 0.18% (2)
w serwisie organizator - 0.18% (2)
powszechnie obowi?zuj?cymi oraz - 0.18% (2)
oraz postanowieniami niniejszego - 0.18% (2)
miejscowymi przepisami prawa - 0.18% (2)
uczestnictwa w zaj?ciach - 0.18% (2)

Response informations:

URL:

sztukiwalkikrakow.pl/?page=regulamin

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=iso-8859-2

Language:

en

Ranking:

1.12 score from sztukiwalkikrakow.pl for:sztukiwalkikrakow.pl/?page=regulamin